AZW-actueel verschenen

De werkgelegenheid in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is tussen 2014 en 2016 gedaald. Het aantal fte nam in deze periode af met 4,5% en het aantal werknemers daalde met 1%. Dat blijkt uit de AZW actueel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Over het geheel genomen toont de werkgelegenheid in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) in 2016 een voorzichtig herstel. Er zijn wel grote verschillen tussen de branches. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de huisartsenzorg en gezondheidscentra laten de sterkste groei zien en de thuiszorg, verpleging en verzorging en de ggz de sterkste krimp.

De sector Zorg en WJK staat bekend als een sector waar veel vrouwen werkzaam zijn. Dit is ook terug te zien in de cijfers. Het aandeel vrouwen is in de VVT en in de kinderopvang het hoogst, meer dan 95% van de medewerkers is vrouw. Ten opzichte van de thuiszorg heeft de verpleging en verzorging een groter aantal medewerkers van jonger dan 35 jaar. Ten opzichte van de andere branches, zoals gehandicaptenzorg en kinderopvang, is het aandeel jongere werknemers echter het laagst. De gemiddelde leeftijd is met 44 jaar het hoogst van de hele zorgsector.

Van het totaal aantal werknemers is in 2016 in de sector Zorg en WJK het aandeel vaste dienstverbanden met een vast aantal uren nog altijd hoger dan in de overige sectoren. Ongeveer driekwart van de medewerkers in de VVT heeft een vast contract en het aandeel zelfstandigen is minder dan 5%.

De AZW Actueel  verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In de AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. A+O VVT neemt deel aan het onderzoeksprogramma.

Meer informatie


Download AZW Actueel juli 2017
Op de websites AZW info en Publicaties arbeidsmarkt zorg en welzijn vindt u meer informatie over het programma en recent verschenen, publiek toegankelijke onderzoekspublicaties.
Prismant en het CAOP voeren het onderzoeksprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS en de sociale partners in zorg en welzijn, jeugdzorg en de kinderopvang (WJK).

Nieuws

19-10-2017

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel voor de VVT branche beschikbaar is dat gezond en vitaal aan het werk is, investeert A+O VVT in diverse projecten en programma’s. Het werkprogramma 2017-2018 betreft een dynamisch programma dat in de loop van de periode verder wordt aangevuld.

31-07-2017

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

19-05-2017

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.