Subsidies voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

Stichting Tel mee met Taal biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor diverse opleidingstrajecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid.

Voorbeelden van zulke trajecten zijn een taalcursus voor laagtaalvaardige ouders, een rekencursus voor een werknemer of een cursus digitale vaardigheden. Want niet alleen het lezen van teksten, maar ook het invullen van formulieren kan een probleem voor mensen vormen. Doel van het programma is om iedereen die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden betere kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Door deze basisvaardigheden te verbeteren worden betere kansen gecreëerd om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Subsidies kunnen worden aangevraagd door werkgevers, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken en samenwerkingsverbanden. De kosten van opleidingstrajecten worden tot maximaal 80% vergoed. Ook als er eerder subsidie is ontvangen van Tel mee met Taal kan er opnieuw subsidie worden aangevraagd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019, waarbij de subsidies worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Tel mee met Taal een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS. Een achterliggend doel van het programma is om betrokken partners op zowel lokaal als regionaal niveau beter te laten samenwerken. Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen met een taalachterstand sneller worden opgespoord, om zo beter te worden begeleid naar effectieve ondersteuning passend bij hun vraag en behoeften.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie bij Tel mee met Taal? Lees hier verder: www.telmeemettaal.nl/subsidie

Nieuws

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.

18-06-2020

Het RIVM heeft samen met sociale partners handreikingen samengesteld voor zorgprofessionals zodat zij veilig kunnen werken in verband met Covid-19. Deze handreikingen zijn speciaal voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zorg verlenen buiten het ziekenhuis. De handreikingen kun je gebruiken als leidraad in situaties waarin je niet goed kunt inschatten wat het besmettingsgevaar is.

21-04-2020

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.