Dispensatie Private Aanvulling WW En WGA (PAWW)

Vanaf 1 december 2021 is de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen voor de verplichte deelname aan de CAO PAWW met zekerheden geborgd.

De mogelijkheid om een alternatieve verzekering aan te gaan bestaat als er met succes dispensatie van de CAO PAWW is verkregen. Daarvoor dient een tenminste gelijkwaardig alternatief verzekeringsproduct de huidige PAWW te vervangen.

Om de premie-inning voor het alternatieve verzekeringsproduct mogelijk te maken is door cao-partijen in de VVT de CAO Arbeidsmarktbeleid en Opleidingen VVT (A+O VVT) gesloten.  Deze cao is van toepassing als een werkgever, aangesloten bij ActiZ of Zorgthuisnl, dispensatie van de Stichting PAWW heeft gekregen. In Hoofdstuk 3 van deze cao is geregeld hoe hiervoor op een correcte manier de premie bij werknemers kan worden geïnd.

De premie-inning verloopt via de Stichting A+O VVT. De werkgever kan hierdoor de verzekeringspremie op een veilige manier op het loon van de werknemer inhouden. Bij een correcte nakoming wordt door deze oplossing voldaan aan de eisen van artikel 7:631 lid 3c Burgerlijk wetboek (BW) en aan het Besluit Fondsen en Spaarregelingen.

Deze cao is zoals gebruikelijk aangemeld bij het ministerie van SZW en treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 december 2021.

Vragen

Neem voor meer informatie over de CAO A+O VVT contact op via info@aovvt.nl.