Zorgstages anders organiseren

Met een regionale samenwerking tussen stagebieders en onderwijsinstellingen kan de stageproblematiek in de zorg worden aangepakt. Dat is de conclusie in het onderzoeksrapport over zorgstages. Met behulp van drie scenario’s is er ruimte voor meer mbo- en hbo-stageplaatsen van hogere kwaliteit.

Druk op zorgstages

Hoe zorgen we structureel voor meer stageplaatsen voor mbo- en hbo-studenten in het medisch domein? Hoe kan uitval in zorgstages worden voorkomen? En hoe wordt de kwaliteit van stages gewaarborgd? De resultaten uit onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) geven antwoord op deze vragen.

Door de huidige coronapandemie is de druk op zorgstages extra hoog, maar de personeelsproblemen in de zorgsector spelen al langer. De grootste problemen doen zich voor in de VVT sector. De arbeidsmarkt voor de specifieke beroepen verzorgenden-IG en mbo-en hbo-verpleegkundigen is krap: er stromen relatief veel medewerkers uit gedurende het eerste jaar van hun dienstverband.

Drie scenario’s

Om de druk op zorgstages te verlichten, worden drie scenario’s voorgesteld. Deze zijn direct toepasbaar door sociale partners in de zorg en het ministerie van VWS. Voor de lange termijn is het scenario een integraal regionaal opleidingsprogramma, voor de middellange termijn is dat versterken van innovatief opleiden in de zorg. Voor de korte termijn biedt een scenario handvatten voor de aanpak van coronagerelateerde stageproblematiek.

  1. Integraal Regionaal Opleidingsprogramma

    Het opleiden binnen de zorgsector is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van stagebieders en onderwijsinstellingen. Met het Integraal Regionaal Opleidingsprogramma zorgen de partijen samen voor voldoende stageplaatsen en een betere kwaliteit van zorgstages. Deze brede, regionale samenwerking wordt ook belicht in de huidige cao VVT. Hierin geven sociale partners nadrukkelijk aan dat het arbeidsvraagstuk een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft. De ambities van de partijen op landelijk niveau moeten worden vertaald naar concrete activiteiten op regionaal niveau.

  2. Versterken van innovatief opleiden in de zorg

    Door middel van interventies kunnen (aspecten van) de stageproblematiek worden aangepakt. Bekende, succesvolle interventies kunnen worden uitgebouwd, maar er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo biedt een nieuwe communicatiestrategie de mogelijkheid om de VVT als aantrekkelijke werkplek in beeld te brengen. Momenteel draagt een onjuist beeld van de sector bij aan uitval. Een juiste communicatiestrategie zorgt voor een betere match tussen vraag en aanbod van stageplaatsen.

  3. Aanpak coronagerelateerde stageproblematiek

    De bijzondere omstandigheden rondom de coronapandemie vragen om een andere aanpak van de stageproblematiek. Vooral in deze tijd is het stageprobleem niet individueel door een stagebieder of onderwijsinstelling op te lossen. Het is van belang om bestaande netwerken efficiënt in te zetten en de crisis biedt een extra stimulans om elkaar via netwerken te ondersteunen. Voor studenten staat voorop dat zij de mogelijkheid krijgen om hun praktijk- en leerachterstanden in te halen. Zolang de coronapandemie niet voorbij is, moeten stages worden aangepast. Dat vraagt om creativiteit, flexibiliteit, maatwerk en korte lijnen binnen het netwerk.

Meer info

Lees het afsluitende onderzoeksartikel ‘Drie scenario’s voor stages in de zorg’ van AZW.