2016: Omslagjaar in arbeidsmarkt VVT

Het jaar 2016 is voor de sectoren Zorg en Welzijn, en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) een omslagjaar, dat blijkt uit het integrerend rapport van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Er is sprake van een groeiend aantal branches waar de werkgelegenheid weer toeneemt, zo ook in de VVT. De krimp van de afgelopen jaren heeft geleid tot een groeiende uitstroom van medewerkers en is gepaard gegaan met verdere vergrijzing.

De opleidingen voor beroepen in zorg en welzijn op mbo-niveau, hbo-niveau en wetenschappelijk niveau kenden de laatste jaren een dalende instroom. De verwachting is dat de werkgelegenheid in de komende vijf jaren zal toenemen onder invloed van de beschikbare financiële middelen en dat daarmee in 2017 de grootste krimp in werkgelegenheid voorbij is.

Oog op de toekomst

Veranderingen in zorg en welzijn maken dat er steeds meer accent ligt op zelfregie van de patiënt en de cliënt thuis, met inzet van het sociale netwerk en gebruik van technologie. Dat vraagt van medewerkers andere competenties, gericht op het aanleren van gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden. Met het oog op de toekomst richten werkgevers in de VVT zich vooral op functiegerichte scholing en op efficiëntie en samenwerking in de regio. Er vindt vooral  scholing plaats dat gericht is op het verhogen van het kwalificatieniveau. Daarbij gaat het om scholing van mbo 2 naar mbo 3, van mbo 3 naar mbo 4 en bij 45% van mbo- naar hbo-niveau. Ook vindt specialistische en verdiepende scholing plaats voor mbo’ers. Bijscholing varieert verder van gerichte inhoudelijk scholing op de zwaardere cliënten en nieuwe cliëntvragen tot technologie, preventie en signalering.

De nieuwe CAO die in 2016 is afgesloten, richt zich op het terugdringen van regeldruk en ziekteverzuim en kent extra impulsen voor scholing en opleiding zodat er voldoende (hoog)opgeleid personeel is om de juiste zorg te kunnen bieden en bij te dragen aan een prettiger werksfeer/omgeving.

Werkdruk neemt toe

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de werkgevers een toename signaleert van de werkdruk, die volgens een vijfde veroorzaakt is door vooral onderbezetting en moeilijker/complexer werk. Twee derde van de werkgevers geeft aan te maken te hebben met agressie en twee vijfde ervaart een toename in de omvang van agressie en geweld en bijna een kwart signaleert meer ernstige vormen van agressie en geweld.

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Jaarlijks levert het onderzoeksprogramma ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ (AZW) vanuit de verschillende programmaonderdelen veel informatie op over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK (Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang). Voor 2016 zijn het voormalige integrerend jaarrapport en de rapportage over de toekomstprognose samengevoegd. Het eindrapport geeft een overzicht van de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de arbeidsmarkt. Het rapport start met de stand van zaken op de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK en gaat vervolgens in op de vooruitzichten voor 201 tot en met 2020. In de afzonderlijke bijlagen zijn de arbeidsmarktontwikkelingen voor de afzonderlijke branches weergegeven. Daarnaast zijn er brancherapporten beschikbaar die de arbeidsmarktontwikkelingen per branche beschrijven.

Download de rapportages op de website van AZW info >

Nieuws

15-03-2018

In de Week van Zorg en Welzijn (12 t/m 17 maart) tourt de Zorg en Welzijn-bus langs middelbare scholen door heel Nederland. En YouChooz rijdt mee!

26-02-2018

In deze AZW Actueel zijn actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen.