Jaarverslag A+O VVT 2017

Met allerlei projecten werkte A+O VVT ook in 2017 aan een soepeler arbeidsmarkt.

De projecten zijn georganiseerd langs vier programmalijnen:

  1. Werk en scholing
  2. Op de werkvloer
  3. Hoe ziet het werk eruit?
  4. De cao

Strategische keuzes

De arbeidsmarkt in de VVT-branche is krap en de mogelijke personele inzet en de zorgvraag komen niet overeen. Daarom vindt A+O VVT het urgent en noodzakelijk te investeren in projecten die bijdragen aan een hogere inzetbaarheid en meer perspectief voor personeel. Hier ging dan ook het meeste geld naar toe in 2017. Enkele projecten waar in 2017 op ingezet, zijn bijvoorbeeld de aanpak van het ziekteverzuim, werksessies duurzame inzetbaarheid, een loopbaanportal en een lerend netwerk mbo/EVV.

Activiteiten van A+O VVT vormden ook onderdeel van de Arbeidsmarktagenda ‘Aan het werk voor ouderen’. Dit is een zorgbrede arbeidsmarktagenda, waarmee sociale partners in zorg en welzijn de arbeidsmarkt in de juiste richting willen laten bewegen.

Meer informatie

Download het (financiële) jaarverslag 2017

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.