Meet-Up Fysieke belasting

Het arbeidsmarktfonds A+O VVT organiseert op 18 oktober en op 7 en 21 november de ‘Meet-Up fysieke belasting’. Daarin staat centraal het delen van kennis over het effectief invoeren - en houden - van het ergonomiebeleid en de recente ontwikkelingen op dit gebied. De Meet-Up is voor een brede doelgroep: zowel verantwoordelijken voor het ergonomiebeleid als de uitvoerende medewerkers.

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ heeft al enkele decennia de aandacht van sociale partners in de VVT. Uit de landelijke monitoring in de VVT blijkt dat dit beleid ook effectief is: de blootstelling van zorgverleners aan fysieke overbelasting is systematisch gedaald al is in de laatste monitoring sprake van een stabilisatie en op enkele punten een toename van de problematiek. Recentelijk stijgt bovendien het verzuim en klachten aan het bewegingsapparaat zijn hiervan een belangrijke oorzaak. Een verklaring hiervoor is enerzijds dat cliënten gemiddeld minder mobiel en meer obees worden. Anderzijds stijgt de leeftijd en daarmee ook de kwetsbaarheid van de zorgverleners. Het ergonomiebeleid van zorgorganisaties lijkt daardoor op het vechten tegen de bierkaai, maar blijft in toenemende mate noodzakelijk om zorgverleners vitaal te houden.  Daarom organiseren sociale partners in de VVT een serie ‘Meet-Ups’ om kennis te delen over het effectief invoeren – en houden - van het ergonomiebeleid en de recente ontwikkelingen op dit gebied. 

Programma

Elke Meet-Up heeft het zelfde programma en omvat 5 plenaire sessies:

 1. Waarom een beleid ergonomie
  Recente cijfers over verzuim, zorgzwaarte en de landelijke monitoring fysieke belasting VVT worden gepresenteerd. Verbanden worden gelegd over de kansen van het koppelen van fysieke belasting aan zorginhoudelijke onderwerpen als continentie, decubitus en zelfredzaamheid.
 2. Statische belasting
  De laatste jaren stapelt het wetenschappelijke bewijs zich op dat dat het langdurig voorovergebogen en/of gedraaid werken de belangrijkste oorzaak is van het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat bij zorgverleners. En zeker een belangrijke reden is voor uitval van 50-plussers. Wat zijn haalbare oplossingen?
 3. Hoe gaan we dat nu doen?
  Praktijkgerichte kennis over de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting en de vijf Mobiliteitsklassen worden gepresenteerd. Deze in de Arbocatalogus VVT te vinden kennis is praktisch vertaald in de GoedGebruik films, Free Learning, ErgoFilm en de ZelfredzaamheidsRadar. Wanneer is het verstandig om ErgoCoaches in te zetten? Of de Voilà-methode?
 4. Wie gaat dat betalen?

  Kennis wordt gedeeld over de kosten en baten van het ergonomiebeleid. Interactieve businesscases worden gepresenteerd aan de hand waarvan zorgorganisaties keuzes kunnen onderbouwen om wel of niet te investeren in bepaalde interventies. Denk aan training, hulpmiddelen of bouwkundige aanpassingen. Ook is er aandacht voor de financiering van hulpmiddelen in de Thuiszorg.
 5. Best een goede practice!
  Een vertegenwoordiger van een zorgorganisatie presenteert het eigen ergonomiebeleid.

Na elke plenaire bijdrage hebben de aanwezigen steeds tien minuten de tijd om de aangeboden stof in groepjes te bespreken. De vraag die dan steeds voorligt is: ‘wat gaan we hier in onze eigen zorgorganisatie mee doen’?  Na deze tien minuten is er ruimte voor plenaire vragen of opmerkingen vanuit de groepjes.

Doelgroep

Voor een succesvolle aanpak is een brede en integrale benadering nodig. Niet alleen het beleid moet op orde zijn, ook in de uitvoering op de werkvloer moet dit duidelijk zijn en gefaciliteerd worden. Daarom richten de Meet-Ups zich op een brede doelgroep.
We richten ons op: HR, arbo-adviseurs, OR-leden, paramedici, ErgoCoaches, zorgverleners en medewerkers in ondersteunende diensten.  
Wij nodigen deelnemers uit om met z’n tweeën vanuit verschillende disciplines (beleid en uitvoering) in te schrijven.

Data, plaats en tijden

18 oktober - Bartholomeus gasthuis, Utrecht
7 november – De Leyhoeve, Tilburg
21 november - Driezorg, locatie Havezate, Zwolle 

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de ochtend: inloop vanaf 9.00 uur, aanvang 9.30 uur en afsluiting met lunch om 12.30 uur.Aanmelden:

U kunt zich aanmelden voor één van de Meet-Ups door een mail te sturen naar info@aovvt.nl. Wilt u hierbij vermelden met hoeveel personen uw organisatie komt? Indien u geen gebruik maakt van de lunch horen wij dat ook graag.    

Ook goed om te weten:

Subsidie-adviseur aanwezig
Bij elke Meet-Up is een subsidie-adviseur aanwezig bij de lunch. Deelnemers kunnen de subsidie-adviseur vragen of hun ideeën ook in aanmerking komen voor subsidie, zoals de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen (12-16 november indienen). Meer informatie.

Download hier de flyer ' Meet up fysieke beslasting'

Nieuws

06-11-2018

De komende jaren hebben steeds meer mensen zorg nodig en dat terwijl het personeelstekort op dreigt te lopen. Om de vijver waaruit gevist wordt te verbreden en te verdiepen, moeten we met elkaar hard aan het werk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start daarom op 1 november 2018 met de campagne Ik Zorg, een onderdeel van het actieprogramma 'Werken in de Zorg'.

05-11-2018

U kunt subsidie aanvragen voor een externe adviseur die samen met u een maatwerkprogramma opstelt en uitvoert om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

19-09-2018

In de ouderenzorg zijn dringend maatregelen nodig om het personeel te behouden. Alleen zo kan het groeiend aantal ouderen de juiste zorg worden geboden. Iedereen is nodig om mee te denken over de toekomst tijdens de hackacthon ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst ‘ op 29 en 30 november in Utrecht. Deze bijeenkomst is zowel voor werkgevers als werknemers en is een initiatief van de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’. 


Download hier de flyer en aanmeldingsformulier voor werkgeversDownload hier de flyer en aanmeldingsformulier voor werknemers

Het arbeidsfonds A+O VVT draagt bij aan de totstandkoming van deze hackaton.