Subsidies voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

Stichting Tel mee met Taal biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor diverse opleidingstrajecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid.

Voorbeelden van zulke trajecten zijn een taalcursus voor laagtaalvaardige ouders, een rekencursus voor een werknemer of een cursus digitale vaardigheden. Want niet alleen het lezen van teksten, maar ook het invullen van formulieren kan een probleem voor mensen vormen. Doel van het programma is om iedereen die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden betere kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Door deze basisvaardigheden te verbeteren worden betere kansen gecreëerd om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Subsidies kunnen worden aangevraagd door werkgevers, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken en samenwerkingsverbanden. De kosten van opleidingstrajecten worden tot maximaal 80% vergoed. Ook als er eerder subsidie is ontvangen van Tel mee met Taal kan er opnieuw subsidie worden aangevraagd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019, waarbij de subsidies worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Tel mee met Taal een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS. Een achterliggend doel van het programma is om betrokken partners op zowel lokaal als regionaal niveau beter te laten samenwerken. Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen met een taalachterstand sneller worden opgespoord, om zo beter te worden begeleid naar effectieve ondersteuning passend bij hun vraag en behoeften.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie bij Tel mee met Taal? Lees hier verder: www.telmeemettaal.nl/subsidie

Nieuws

13-01-2020

Met trots presenteert A+O VVT deze maand een geheel vernieuwde en gebruiksvriendelijke Arbocatalogus VVT. In deze versie worden teams én medewerkers met praktische tips gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met gezond en veilig werken.

07-11-2019

Van 2 tot en met 20 december 2019 kunnen zorg- en welzijnsorganisaties nieuwe subsidies aanvragen voor om- of bijscholing van medewerkers. Het ministerie van VWS stelt 130 miljoen euro beschikbaar voor dit vierde tijdvak van het SectorplanPlus.

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.