Subsidies voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

Stichting Tel mee met Taal biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor diverse opleidingstrajecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid.

Voorbeelden van zulke trajecten zijn een taalcursus voor laagtaalvaardige ouders, een rekencursus voor een werknemer of een cursus digitale vaardigheden. Want niet alleen het lezen van teksten, maar ook het invullen van formulieren kan een probleem voor mensen vormen. Doel van het programma is om iedereen die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden betere kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Door deze basisvaardigheden te verbeteren worden betere kansen gecreëerd om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Subsidies kunnen worden aangevraagd door werkgevers, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken en samenwerkingsverbanden. De kosten van opleidingstrajecten worden tot maximaal 80% vergoed. Ook als er eerder subsidie is ontvangen van Tel mee met Taal kan er opnieuw subsidie worden aangevraagd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019, waarbij de subsidies worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Tel mee met Taal een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS. Een achterliggend doel van het programma is om betrokken partners op zowel lokaal als regionaal niveau beter te laten samenwerken. Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen met een taalachterstand sneller worden opgespoord, om zo beter te worden begeleid naar effectieve ondersteuning passend bij hun vraag en behoeften.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie bij Tel mee met Taal? Lees hier verder: www.telmeemettaal.nl/subsidie

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.