Dialoog bevorderen met een nieuw instrument- de werkbalanstool

Flexibiliteit in contractvormen, werktijden en zelfsturing zijn aan de orde van de dag binnen VVT-instellingen. Om de dialoog over deze onderwerpen te ondersteunen is in de cao 2012 – 2013 afgesproken hier een instrument voor te ontwikkelen: de werkbalanstool. Met dit instrument krijgen bestuurders, ondernemingsraden, medewerkers en leidinggevenden inzicht in de huidige situatie rondom deze thema’s en in de gevolgen van voorstellen van de werkgever en/of OR.

Leidinggevenden kunnen de tool onder andere gebruiken om te sturen op de afstemming tussen de dynamische zorgvraag en personele inzet en op de ruimte voor grotere banen en het uitbreiden van contracturen. Ook voor medewerkers en OR-leden biedt het programma concrete handvatten om initiatief te kunnen nemen bij het verbeteren van praktijk en beleid. Zo kunnen zij met behulp van de tool bijvoorbeeld zien of de jaarplanning nog past voor verlof en scholing en of het schuiven met diensten leidt tot een betere verdeling van het werk en de werkdruk.

De tool legt snel en eenvoudig verbinding tussen informatie over cliëntvraag, personele inzet en sociale doelen zoals de afstemming tussen werk en privé. Het programma maakt het mogelijk om alle stakeholders eenduidig en transparant te informeren op punten als doelstellingen, planvorming, realisatie en bijsturing. De werkbalanstool is los en in combinatie met al aanwezige instrumenten te gebruiken.

Wilt u weten hoe u de tool binnen uw organisatie zou kunnen gebruiken of hoe het werken met de tool in zijn werk gaat? Er is een aantal introductiefilms ontwikkeld die ingaan op de mogelijkheden van en het werken met de tool. Wilt u direct aan de slag met de tool? Ga dan naar www.werkbalans-tool.nl  om de tool te downloaden.