Toekomstverkenning VVS-personeel 2015-2019

Als de overheid, opleiders en werkgevers niets doen, ontstaat binnen vier jaar een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang).

Voor een aantal functies is er nu al een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Dat blijkt uit het rapport Toekomstverkenning: Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 2015-2019.
De onderzoekers suggereren een aantal maatregelen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Om de goede combinatie van maatregelen te vinden en de randvoorwaarden te scheppen om deze ook te laten werken n de praktijk, is het volgens de onderzoekers belangrijk dat overheid, opleiders en werkgevers in zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken.
De Toekomstverkenning is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en heeft als doel om relevante partijen te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector.

Publicatie:

Toekomstverkenning VVS-personeel 2015-2019.pdf

Nieuws

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien