Toekomstverkenning VVS-personeel 2015-2019

Als de overheid, opleiders en werkgevers niets doen, ontstaat binnen vier jaar een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang).

Voor een aantal functies is er nu al een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Dat blijkt uit het rapport Toekomstverkenning: Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 2015-2019.
De onderzoekers suggereren een aantal maatregelen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Om de goede combinatie van maatregelen te vinden en de randvoorwaarden te scheppen om deze ook te laten werken n de praktijk, is het volgens de onderzoekers belangrijk dat overheid, opleiders en werkgevers in zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken.
De Toekomstverkenning is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en heeft als doel om relevante partijen te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector.

Publicatie:

Toekomstverkenning VVS-personeel 2015-2019.pdf

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.