YouChooz

Inleiding

YouChooz.nl is het voorlichtingsplatform over beroepen en opleidingen in de sectoren zorg, welzijn en sport. YouChooz is sinds 2014 gezamenlijk eigendom van de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, StAZ, StAG, SoFoKleS, FCB en OOfGGZ. Zij hebben het project overgenomen van Calibris. A+O VVT neemt in dit project de rol van penvoerder op zich.

Beroepenoriëntatie

YouChooz ondersteunt de beroepenoriëntatie van scholieren. Achter de website is YouChooz een knooppunt in een netwerk van mensen en organisaties.  In totaal zijn via de site zo’n 750 zogenaamde Choozguides actief uit verschillende branches. Dat zijn beroepskrachten, werknemers van zorg- en welzijnsorganisaties, stagiaires of zelfstandige beroepskrachten.  Scholieren kunnen contact met hen leggen als ze vragen hebben over een beroep of opleiding. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.

YouChooz wordt jaarlijks bezocht door ongeveer een miljoen bezoekers. Daarnaast lezen zo’n 250 organisaties mee om de informatie up to date te houden en aan te laten sluiten bij de praktijk in het werkveld. Een deel van de teksten op YouChooz is ook als folder beschikbaar.

Project YouChooz

Met behulp van een subsidie van VWS en financiële bijdragen van de zes fondsen zullen wordt Youchooz gedurende drie jaar doorontwikkeld en worden bijpassende activiteiten uitgevoerd. In 2015 staan het herijken van doel, doelgroep en boodschap van Youchooz op basis van huidige arbeidsmarktontwikkelingen centraal. Ook wordt onderzocht welke inhoudelijke vernieuwingen op het gebied van beroepen en opleidingen per branche nodig zijn en wordt de site technisch verbeterd.

Het project YouChooz is opgebouwd uit een Stuurgroep en een Adviesraad, waarin alle betrokken arbeidsmarktfondsen zijn vertegenwoordigd. Het project wordt ondersteund vanuit het secretariaat A+O VVT.

Neem eens een kijkje op www.youchooz.nl!

Nieuws

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien