YouChooz

Inleiding

YouChooz.nl is het voorlichtingsplatform over beroepen en opleidingen in de sectoren zorg, welzijn en sport. YouChooz is sinds 2014 gezamenlijk eigendom van de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, StAZ, StAG, SoFoKleS, FCB en OOfGGZ. Zij hebben het project overgenomen van Calibris. A+O VVT neemt in dit project de rol van penvoerder op zich.

Beroepenoriëntatie

YouChooz ondersteunt de beroepenoriëntatie van scholieren. Achter de website is YouChooz een knooppunt in een netwerk van mensen en organisaties.  In totaal zijn via de site zo’n 750 zogenaamde Choozguides actief uit verschillende branches. Dat zijn beroepskrachten, werknemers van zorg- en welzijnsorganisaties, stagiaires of zelfstandige beroepskrachten.  Scholieren kunnen contact met hen leggen als ze vragen hebben over een beroep of opleiding. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.

YouChooz wordt jaarlijks bezocht door ongeveer een miljoen bezoekers. Daarnaast lezen zo’n 250 organisaties mee om de informatie up to date te houden en aan te laten sluiten bij de praktijk in het werkveld. Een deel van de teksten op YouChooz is ook als folder beschikbaar.

Project YouChooz

Met behulp van een subsidie van VWS en financiële bijdragen van de zes fondsen zullen wordt Youchooz gedurende drie jaar doorontwikkeld en worden bijpassende activiteiten uitgevoerd. In 2015 staan het herijken van doel, doelgroep en boodschap van Youchooz op basis van huidige arbeidsmarktontwikkelingen centraal. Ook wordt onderzocht welke inhoudelijke vernieuwingen op het gebied van beroepen en opleidingen per branche nodig zijn en wordt de site technisch verbeterd.

Het project YouChooz is opgebouwd uit een Stuurgroep en een Adviesraad, waarin alle betrokken arbeidsmarktfondsen zijn vertegenwoordigd. Het project wordt ondersteund vanuit het secretariaat A+O VVT.

Neem eens een kijkje op www.youchooz.nl!

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.