Tip: Maak samen de balans op

Beperk het opmaken van de balans niet tot een bureauonderzoek, maar ga in gesprek met collega’s die je meer kunnen vertellen. Denk bijvoorbeeld aan de arbo-, verzuim-, opleidingscoördinatoren, de  OR, het management en leidinggevenden.  Dit heeft een dubbel effect:  naast het ophalen van waardevolle informatie -  die niet uit de kwantitatieve data af te lezen is – maakt u collega’s tevens deelgenoot om er zo samen voor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid betekenis en inhoud krijgt.

Een  voorbeeld uit het lerend netwerk

De projectleider is met haar oorspronkelijke opdracht terug gegaan naar de Raad van Bestuur. Daar heeft ze allereerst gedefinieerd wat Duurzame inzetbaarheid  voor hun organisatie inhoudt Vervolgens heeft ze deze definitie geplaatst binnen de  waarden van de organisatie: betrokken, deskundig en vitaal (deze waarden vormen het kader). Vervolgens is samen met de Raad van Bestuur gekeken wat binnen de organisatie reeds op de verschillende kwadranten van inzetbaarheid aanwezig is en waar wensen van bestuur liggen. De projectleider is vervolgens aan de hand hiervan in gesprek gegaan met verschillende betrokken in de organisatie. Er is bijvoorbeeld een leerhuis, maar wie maakt daar eigenlijk gebruik van en wat zouden de betrokkenen van het leerhuis graag anders willen zien?

Waar ik aanknopingspunten zie, laat ik van me horen

Een tip van een deelnemer uit het lerend netwerk:

‘Duurzame inzetbaarheid ligt nu nog vooral op mijn bordje, maar daar waar ik haakjes zie in de organisatie, laat ik van me horen. Zo kwam mij een interne beleidsnotitie onder ogen dat ging over de medewerker van de toekomst. In de notitie werd niet gerept over duurzame inzetbaarheid. Ik heb direct contact opgenomen met de opsteller en heb haar meegenomen in de thematiek van duurzame inzetbaarheid. Uiteindelijk is aan de notitie een paragraaf toegevoegd waarin de relatie met duurzame inzetbaarheid is gelegd. Ik hoop dat op deze manier duurzame inzetbaarheid herkenbaar en tastbaar wordt in de organisatie en dat bij een volgende notitie de opsteller daar ook alert op is. Zo komt het onderwerp langzaam aan op meer bordjes in de organisatie te liggen.’

Maak een barometer

Eén van de deelnemers aan duurzaam werken in de VVT ontwikkelt een barometer voor duurzame inzetbaarheid, waarmee per locatie informatie kan worden gegeven over de stand van zaken ten aanzien van verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld ziekteverzuimcijfers, resultaten van het MTO, in-, door- en uitstroom, personeelssamenstelling en aantal plannen van aanpak die op tijd zijn ingeleverd. Sommige cijfers die ze in de barometer wil opnemen, heeft de organisatie (nog) niet. Gekeken wordt of en hoe deze informatie in de toekomst wel kan worden verzameld binnen de organisatie.

‘Met de barometer hoop ik duurzame inzetbaarheid inzichtelijk (meetbaar en concreet) te maken, zodat  het makkelijker bespreekbaar (verantwoording) wordt en bijdraagt aan de bewustwording (noodzaak, belang ervan inzien)’