Tips en eyeopeners

Tips voor het creëren van draagvlak bij bestuur en management

Deelnemers aan het lerend  netwerk geven de volgende tips:

  •  Zorg voor draagvlak op voldoende hiërarchisch niveau (Raad van bestuur en het managementteam) en iemand die in het managementteam (MT) verantwoordelijk is voor duurzame inzetbaarheid. Pas dan kan een project om duurzame inzetbaarheid te stimuleren beginnen.
  • Een P&O-er adviseert: ‘Als  je met de Raad van bestuur en het MT om tafel gaat zitten om draagvlak te creëren voor duurzame inzetbaarheid, is het van belang dat je er zit met je “P&O hart”(met betrokkenheid en passie voor het eigen vakgebied).
  • Leg de verantwoordelijkheden van de Raad van bestuur en/of het MT vast in het plan van aanpak.

Hou gedurende de gehele looptijd van het project in de gaten of er nog steeds draagvlak is. Hou de Raad van bestuur en het MT betrokken door hen te informeren over de voortgang. Maak eventuele knelpunten in de voortgang bespreekbaar.

Tips voor creëren van draagvlak op de werkvloer

De deelnemers aan het lerend netwerk geven hiervoor de volgende tips:

  • Het is van belang om eerst een visie op duurzame inzetbaarheid te formuleren. Daarna  zijn verwachtingen die aan medewerkers worden gesteld makkelijker aan hen uit te leggen.
  • Om draagvlak te bevorderen is het van belang om aan medewerkers uit te leggen wat duurzame inzetbaarheid en de meerwaarde er van is.  Het is belangrijk dat medewerkers de meerwaarde begrijpen en inzien.
  • Stem de boodschap af op de doelgroep. Denk goed na en kijk goed naar hoe de boodschap aan medewerkers wordt overgebracht. Hoe legt u uit wat duurzame inzetbaarheid en het belang ervan is? Welke woorden gebruikt u?
  • Maak gebruik van de kracht van de herhaling door het onderwerp duurzame inzetbaarheid op verschillende manieren en via verschillende kanalen terug te laten komen.
  • Zorg ervoor dat duurzame inzetbaarheid op meerdere plekken binnen de organisatie op de agenda wordt gezet. Bespreek duurzame inzetbaarheid zowel in groepsverband met medewerkers (bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg) als met individuele medewerkers (bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken). En informeer medewerkers schriftelijk over de voortgang, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief van de organisatie of intranet.

Draagvlak door aan te blijven haken

Draagvlak vraagt voortdurend aandacht, een van de deelnemers aan het lerend netwerk maakt het onderwerp als volgt bespreekbaar:

 ‘In mijn functie woon ik regelmatig  bijeenkomsten met medewerkers bij. Ik probeer dan vaak ook iets over het project en het onderwerp te vertellen. Onlangs heb ik bijvoorbeeld een aantal bijeenkomsten op verschillende locaties gehouden over de MIC en arbo-meldingen. Ik heb toen ook iets gezegd over de relatie van dit onderwerp met duurzame inzetbaarheid. Dit werkt. Ook sluit ik geregeld aan bij een werkoverleg van de verschillende teams en afdelingen. Dan vertel ik waar ik op dat moment mee bezig ben, dus ook over duurzame inzetbaarheid.’