Stageplaatsen ouderengeneeskunde en jeugdgezondheidszorg

Stageplaatsen ouderengeneeskunde en jeugdgezondheidszorg

Status onderzoek: afgerond

Inhoud:

Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van A+O VVT een onderzoek uitgevoerd naar het beschrijven van kwalitatief goede stages in de ouderengeneeskunde en bij consultatiebureaus. Uit de ramingen van het Capaciteitsorgaan voor het benodigd aantal artsen komt naar voren dat er tekorten zijn aan specialisten ouderengeneeskunde en jeugdartsen. Vacatures voor deze functies zijn lastig te vervullen. Verschillende organisaties uit verschillende invalshoeken spannen zich in om genoemde beroepen meer aanzien te geven. A+O VVT draagt zijn steentje bij door kwalitatief hoge stages voor het voetlicht te brengen met als resultaat een zestal inspirerende voorbeelden van stage aanbieders. Waardoor instellingen in de ouderenzorg en consultatiebureaus enthousiast worden om hun stages zo in te richten dat studenten geneeskunde geinteresseerd worden voor een vervolgopleiding als specialist ouderengeneeskunde of als jeugdarts. Het onderzoek liep van begin mei tot eind november 2011. 

Klik hier om naar de stagebeschrijvingen te gaan.

Nieuws

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien