Wat kun je doen aan ongewenst gedrag als werkgever?

Als  werknemers geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, kunnen ze er psychisch onder gaan lijden. Daardoor is de kans aanwezig  dat ze zich ziekmelden met bijvoorbeeld spanningsklachten. Er rust nog altijd een taboe op ongewenst gedrag op het werk: des te belangrijker om het bespreekbaar te maken.

Hoe zorg je voor een veilig werkklimaat?

Als werkgever heb je vanuit de Arbowet een wettelijke plicht om te zorgen voor een veilig en gezond arbeidsklimaat waar werknemers optimaal kunnen presteren. In een veilig werkklimaat voelen de werknemers zich vrij om hun verhaal te doen, kwesties op het gebied van ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en om met collega’s in gesprek te gaan. Daarnaast heb je als een werkgever een wettelijke plicht vanuit de wet Bescherming klokkenluiders om ervoor te zorgen dat werknemers een melding kunnen maken van vermoedens van integriteitsschendingen en misstanden zoals ongewenste omgangsvormen.

Veilige werkomgeving en Klachtenregeling grensoverschrijdend gedrag

De CAO VVT bepaalt in artikel 7.1 onder 2a dat elke medewerker recht heeft op een veilige werkomgeving waar de medewerker beschermd wordt tegen elke vorm van agressie, intimidatie, discriminatie en pesten. De werkgever zal daarvoor zorgdragen door een integraal beleid te voeren, zowel gericht op preventie, handelen bij incidenten als op nazorg.

Ook wordt er zo nodig een juridisch traject gevolgd om daders aan te pakken en slachtoffers bij te staan. Om een juridisch traject in te zetten, is de Klachtenregeling grensoverschrijdend gedrag als bijlage bij de CAO opgenomen.

Elke organisatie dient de klachtenregeling zoals opgenomen in de cao VVT, bijlage 9, op te nemen in het organisatiebeleid en in het plan van aanpak om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Download het model Klachtenregeling grensoverschrijdend gedrag om deze te gebruiken voor jouw organisatiebeleid. Lees ook de uitgebreide toelichting.

 

Download de poster ‘Is dit oké?’

Het is belangrijk om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken op de werkvloer. Ook kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag van cliënten of derden. Om ervoor te zorgen dat je leidinggevenden en medewerkers weten wat ongewenst gedrag is dat het in geen enkel geval acceptabel is en hoe ze vervolgens kunnen handelen, is het van belang om op de werkvloer aandacht aan dit onderwerp te besteden. Maak bijvoorbeeld gebruik van de poster om te zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Deze kun je makkelijk downloaden, printen en verspreiden binnen je organisatie.

Trainingen

Uit onderzoek van PGGM&CO over ongewenst gedrag in de verpleging, verzorging en thuiszorg, blijkt dat een groot deel van het personeel behoefte heeft aan trainingen over bijvoorbeeld gesprekstechnieken tegen ongewenst gedrag.

 

Naast het opstellen van beleid is het ook belangrijk dat de werknemers en leidinggevenden weten wat ongewenst gedrag is, hoe ze het kunnen voorkomen, herkennen, maar ook erkennen. Speciaal voor leidinggevenden is het belangrijk om te weten hoe zij kunnen handelen als er een signaal binnenkomt over ongewenst gedrag. Ga in gesprek met elkaar, kijk wat de mogelijkheden zijn op het gebied van trainingen en betrek daar ook de ondernemingsraad bij: alles voor een veilig werkklimaat.

Vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk. Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer, dan kan je naast de leidinggevende ook bij een vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding van medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren.

De TNO Wegwijzer Vertrouwenspersoon is bedoeld voor werknemers, vertrouwenspersonen en werkgevers. De Wegwijzer verschaft informatie en beschrijft de stappen die je kunt doorlopen wanneer je een vertrouwenspersoon nodig hebt of wanneer je als werkgever een vertrouwenspersoon wilt aanstellen.

Pesten

Hoe herken je pesten op de werkvloer, hoe voorkom je het en wat kun jij doen als werkgever?

Seksuele intimidatie

Wat doe je als werkgever als je collega te maken krijgt met seksuele intimidatie? De seksueel getinte aandacht is voor het slachtoffer vaak ongewenst en bedreigend.

Cyberpesten

Iemand zwartmaken of afkraken via digitale media komt ook in de zorg voor. Wat kun jij doen als werkgever?

Intimidatie

Wanneer een werknemer verbaal of fysiek angst wordt aangejaagd spreken we van intimidatie. Wat kun jij doen als werkgever?

Discriminatie

Hoe ga je om op de werkvloer met ongelijke behandeling op het gebied van godsdienst, huidskleur, geaardheid of een handicap? Wat kun jij doen als werkgever?

Voorkomen van ongewenst gedrag

Weet jij wat je moet doen als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag? En ook heel belangrijk, hoe voorkom je het en wat kun jij doen?

Omgaan met ongewenst gedrag

Welke maatregelen tref je als je te maken hebt met ongewenst gedrag? Wat is handig en verstandig

Handelen na incidenten

Het opvangen van betrokkenen, het melden van het incident, maar ook in gesprek gaan met je werknemers is onmisbaar. Hoe zorg jij voor een gezond en veilig werkklimaat?

Alleen werken

Hoe ga je om met onvoorspelbare factoren als je alleen op huisbezoek gaat? Wat moet je regelen en hoe garandeer je veiligheid?