Beroepscompetentieprofiel Helpende geactualiseerd

Inleiding:

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien.

Meer informatie:

De transitie in de zorg en de paradigmaverschuiving in de visie op zorg hebben geleid tot het opnieuw beoordelen van de werkzaamheden en positionering van het beroep Helpende.  BDM advies heeft het BCP, dat dateerde uit 2007 met een addendum ui t 2013, in opdracht van A+O VVT en in samenwerking met CINOP geactualiseerd.

In de BCP’s komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk binnen de VVT-branche. Belangrijke vraag voor het BCP van de helpende is de vraag hoe de helpende wordt ingezet in de verschillende domeinen binnen de VVT en wat de medewerkers hiervoor nodig heeft aan kennis, vaardigheden en competenties. Door de ontwikkelingen in de zorg worden er andere eisen gesteld wat betreft de werkzaamheden en gevraagde competenties van de helpende dan voorheen. Zo wordt er steeds meer gewerkt met helpenden die bijscholing hebben gevolgd (de Helpende plus opleiding) en zijn er ook technologische vernieuwingen die invloed hebben op het zorgproces en daarmee op het werk van de helpende. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van de competentiegebieden met de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Per competentiegebied wordt de rol van de helpende weergegeven met bijbehorende competenties, inclusief kennis, vaardigheden en houding.