Zes voorbeelden van projecten

Zes voorbeelden van projecten

Alle deelnemers aan het lerend netwerk dat onderdeel uitmaakte van het project Duurzame Inzetbaarheid in de VVT 2.0  zijn zelf ook bezig met duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie. Het gaat om de volgende projecten:

 1. Zelfstandige teams
  Centraal tijdens dit project staat de vraag: Hoe zorg je ervoor als medewerker dat je tijdens de transitie naar zelfstandige teams duurzaam inzetbaar blijft en wat heb je daarbij nodig? Een werkgroep – bestaande uit de verschillende lagen uit de organisatie – werkt de aanpak verder uit.
 2. Ontwikkeling visie duurzame inzetbaarheid
  Om een visie van duurzame inzetbaarheid te formuleren wil de organisatie een organisatiescan en een pilot met de vitaliteitsscan uitvoeren. Op basis daarvan zullen workshops ‘visievorming’ worden georganiseerd en zal een behoeftepeiling plaatsvinden. Deze stappen  resulteren in een rapportage met  een visie en advies voor te nemen stappen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
 3. Visievorming met medewerkers
  Samen met een afdeling wordt duurzame inzetbaarheid vorm  gegeven. Duurzame inzetbaarheid wordt geïntroduceerd aan de afdeling tijdens een speciale bijeenkomst onder andere met behulp van een filmpje. Ook willen wordt binnen dit project de instrumenten gebruikt die door de Denktank Dialoog  zijn bedacht over wat goed werkgever- en werknemerschap is. Verder willen ze nog een vragenlijst afnemen onder medewerkers en de resultaten met hen bespreken. De resultaten moeten inzicht geven in wat voor medewerkers relevant is ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en  welke activiteiten wel of niet effectief zijn.
 4. Talentontwikkeling
  Team- en ontwikkelgesprekken binnen een team: de teamgesprekken zijn bedoeld om als team met elkaar te kijken waar ze het komende jaar aan gaan werken. Daarbij wordt ook een link gemaakt met de ontwikkelingen binnen de locatie of het team. Vervolgens bespreken de teamleden welk talent de teamleden hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan de teamontwikkeling en wat  de teamleden daarvoor nog willen leren en ontwikkelen.
  In de ontwikkelgesprekken gaan leidinggevenden in gesprek met medewerkers over hun talenten en leerpunten en maken zij afspraken over hoe die verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld via  een opleiding of coaching). Ook kan worden besproken of kwaliteiten van medewerkers ergens anders binnen de organisatie kunnen worden ingezet.
 5. Mantelzorg en workshops voor het MT
  De eerste activiteit is een project gericht op het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor medewerkers die buiten hun werk mantelzorg verlenen aan iemand in hun omgeving, bijvoorbeeld een ziek familielid. De tweede activiteit betreft workshops in het overkoepelend MT over duurzame inzetbaarheid. Doel is het vormen van een gezamenlijk beeld  over het belang van duurzame inzetbaarheid en de rol van de organisatie in het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is het de bedoeling dat de organisatie een meerjarenbeleidsplan voor duurzame inzetbaarheid gaat opstellen.
 6. Integrale aanpak
  De organisatie heeft een plan van aanpak opgesteld, waarin staat beschreven wat de er al gebeurd op het gebied van duurzame inzetbaarheid en welke concrete activiteiten ze de komende periode willen gaan uitvoeren. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de gezondheid, de competenties, het werkplezier en de productiviteit van medewerkers. De activiteiten zijn opgedeeld in aanpassingen in bestaand beleid en concrete activiteiten.

Aanpassingen in het beleid zijn bijvoorbeeld:

 • het ontwikkelen van een workshop “Zorg voor jezelf en zwanger zijn”
 • een (vervolg) training verzuimmanagement voor leidinggevenden
 • het opzetten van een ‘buddysysteem’ voor starters
 • een onderzoek naar mogelijkheden van een nachtdienstpoule en naar het ‘opknippen’ van het achtdaagse werkweek
 • een pilot met een werkvermogensmonitor en faciliteren van de uitkomsten hiervan

Stof tot nadenken

Wanneer maakte jij deel uit van een ‘winning-team’?

Stel jezelf eens de volgende vraag:  Kun je het moment terughalen dat je onderdeel was van een  ‘winning-team’? Wanneer je bijvoorbeeld trots was om onderdeel uit te maken van dat  team. Wat maakte het werken in dat team zo bijzonder en wat was jouw rol?

Even geen prioriteit aan duurzame inzetbaarheid?

De VVT is volop in beweging. Ontwikkelingen die maken dat duurzame inzetbaarheid juist ook nu van belang is voor de branche. Maar er staat vaak al veel op de agenda dat ‘moet . Ondanks het feit dat de Raad van bestuur achter het project staat en het belang van duurzame inzetbaarheid duidelijk is, verdwijnt het thema soms toch ook tijdelijk van de prioriteitenlijst bij deelnemende organisaties aan het project Duurzaam werken in de VVT 2.0. Twee voorbeelden:

‘Soms gaan andere dingen voor, zoals momenteel de ondertoezichtstelling. Hierdoor is het project tijdelijk stil komen te liggen. De activiteiten die reeds in gang waren gezet, lopen wel door maar er kan tot de zomer niet met nieuwe activiteiten worden begonnen.’

‘Door de komst van nieuwe bestuurder is de transitie naar zelfstandige teams in een enorme versnelling gekomen. De invoering vraagt veel extra inspanningen van medewerkers. Om de belasting binnen de instelling te beperken, zijn binnen de instelling zes projecten als prioriteit benoemd (de overige projecten en activiteiten zijn stilgelegd). Deze zes projecten zijn met name projecten die verplicht zijn vanuit de overheid en gemeenten (daar komen we niet onderuit). Daarnaast is ook aan het project Duurzame Inzetbaarheid prioriteit gegeven, maar dit project bungelt wel onderaan de lijst van prioriteitsprojecten. De andere projecten gaan voor, omdat ze verplicht zijn. Er worden wel stappen gezet, maar het gaat héél langzaam.’

Prioriteit geven aan Duurzame inzetbaarheid

Hoe kan ondanks de actuele ontwikkelingen  toch de aandacht voor duurzame inzetbaarheid worden behouden binnen een organisatie? Twee voorbeelden:

‘Er spelen altijd wel andere dingen waardoor je je kan laten afleiden of de boel stil kan komen te liggen (waan van de dag), maar we hebben de lijn wel vast kunnen houden. We gaan langzaam maar zeker vooruit. Het gaat niet snel, maar het gaat de goede kant op.’

‘Ondanks dat het project stil lag, ben ik wel mijn missie uit blijven dragen en heb acties opgepakt. Er is altijd wel iets te doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid’.

Logo Europees Sociaal Fonds