Routekaart stap 1 – Voorbeelden uit de praktijk

Routekaart naar duurzaam werken in de VVT

Waarom maken VVT-instellingen werk van duurzame inzetbaarheid?

Er zijn verschillende redenen waarom een VVT-instelling met duurzame inzetbaarheid aan de slag gaat. Er kan een directe aanleiding zijn, maar er zijn verschillende organisaties die deelnamen aan het lerend netwerk van het project Duurzaam werken in de VVT 2.0 die duurzame inzetbaarheid breder toepassen:
‘We hebben een relatief groot aandeel ouderen in onze organisatie die soms voor bepaalde problemen zorgen. We zien dat een groep fysieke klachten ontwikkeld, hier te lang mee doorloopt en staan vervolgens voor herplaatsingsvraagstukken (er zijn hiervoor te weinig functies beschikbaar). We verwachten dat deze problemen toe zullen nemen nu men langer door moet werken’.
‘We hebben een relatief hoog verzuim en willen dat terugdringen door een preventieve aanpak waarin medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar inzetbaarheid.’

Eigen verantwoordelijkheid
‘Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij een steeds hogere mate van eigen verantwoordelijkheid hebben in hun werkzaamheden. Doel is om in de toekomst bij deze verantwoordelijkheid toe te voegen dat de medewerker zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen (duurzame) inzetbaarheid. De eigen inzetbaarheid moet vanzelfsprekend onderdeel worden van de werkverantwoordelijkheden, waarbij de organisatie medewerkers in staat stelt deze verantwoordelijkheden ook te nemen. Het doel is: de juiste persoon op de juiste plek. Juiste persoon voor zowel werknemer als werkgever. ‘

Bewustzijn
‘Het verhogen van het bewustzijn en het urgentiebesef van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie. Het streven naar een cultuur waarin verantwoordelijkheid voor de eigen inzetbaarheid een gedeelde waarde is. Het eigen werkvermogen moet vanzelfsprekend onderdeel worden van de werkverantwoordelijkheden.’
Veranderingen binnen de organisatie
Een organisatie zet een stip op de horizon, maar weet dat deze vanwege een grote verandering in de organisatie nu niet realistisch is. Daarom hebben ze voor nu de volgende ambitie:

‘Binnen onze organisatie maken we een transitie door, we willen dat medewerkers gedurende deze transitie inzetbaar zijn en blijven. ’

Business cases duurzame inzetbaarheid

Wat levert een investering in duurzame inzetbaarheid eigenlijk op? In de brochure  van het Ministerie van SZW worden 8 business cases gepresenteerd. Eén daarvan is een thuiszorgorganisatie.
Lees meer over de business cases in de brochure van het Ministerie van SZW.

Voorbeelddefinitie van Duurzame inzetbaarheid in de VVT

Het bestuur van A+O VVT heeft een eenduidige visie op Duurzame inzetbaarheid geformuleerd. De samenwerkende werkgeversorganisaties en vakbonden hebben eerst van gedachten gewisseld over wat ze onder duurzame inzetbaarheid verstaan.

Definitie duurzame inzetbaarheid bestuur A+O VVT:
‘Duurzame inzetbaarheid is het optimaal inzetbaar houden van alle medewerkers gedurende hun gehele arbeidscarrière, zodat zij met plezier, gezond, competent en productief kunnen werken, nu en in de toekomst. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.’

Verschillende visies op Duurzame inzetbaarheid uit de VVT

Een visie op duurzame inzetbaarheid zou aan moeten sluiten op de visie van de organisatie. Hieronder drie voorbeelden van visies afkomstig van de deelnemers aan Duurzaam werken in de VVT 2.0

Voorbeeld 1
“Medewerkers vormen dé motor van de organisatie. Onze instelling wil een goede werkgever zijn voor haar medewerkers en tevens anticiperen op de voorspelde arbeidsmarktkrapte. Naast de vergrijzing en het langer door moeten werken, vraagt de aard van het werk en het hoge ziekteverzuim om meer maatwerk op medewerkersniveau wanneer het gaat om bijvoorbeeld loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden, balans tussen werk en privé en gezond werken. Daarnaast komt er een grotere (financiële) druk op ons om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden (binnen of buiten onze instelling). Om dit te bereiken staat het creëren van een organisatiecultuur waarin men bewust met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid omgaat centraal. Optimale duurzame inzetbaarheid gaat zowel over werkplezier, bezitten van de juiste competenties (kennis en vaardigheden) als fysieke inzetbaarheid.”

Voorbeeld 2
“Medewerkers die goed voor zichzelf zorgen en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen functioneren zijn productiever, gezonder en doen met plezier hun werk. Leidinggevende en werkgever stimuleren en ondersteunen de medewerker hierbij. Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij; het vermogen van de medewerker om, hetzij binnen de organisatie hetzij daarbuiten, op productieve en zinvolle wijze meerwaarde voor de organisatie en plezier voor zichzelf te generen, zowel op dit moment als gedurende de gehele loopbaan.”

Voorbeeld 3
Een andere organisatie heeft duurzame inzetbaarheid opgenomen in de algemene visie van de organisatie. In deze algemene visie staat onder meer: “De kwaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers bepalen het succes van onze zorginstelling. We streven er daarom naar een werkgever te zijn die aandacht heeft voor de constante ontwikkeling van medewerkers”. En verder: “Met onze werkwijze willen we bereiken dat medewerkers met plezier bij ons werken”.

Logo Europees Sociaal Fonds