Beroepscompetentieprofiel Helpende herzien

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

De transitie in de zorg en de paradigmaverschuiving in de visie op zorg hebben geleid tot het opnieuw beoordelen van de werkzaamheden en positionering van het beroep Helpende.  BDM advies heeft het BCP, dat dateerde uit 2007 met een addendum ui t 2013, in opdracht van A+O VVT en in samenwerking met CINOP geactualiseerd. 

In de BCP’s komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk binnen de VVT-branche. Belangrijke vraag voor het BCP van de helpende is de vraag hoe de helpende wordt ingezet in de verschillende domeinen binnen de VVT en wat de medewerkers hiervoor nodig heeft aan kennis, vaardigheden en competenties. Door de ontwikkelingen in de zorg worden er andere eisen gesteld wat betreft de werkzaamheden en gevraagde competenties van de helpende dan voorheen. Zo wordt er steeds meer gewerkt met helpenden die bijscholing hebben gevolgd (de Helpende plus opleiding) en zijn er ook technologische vernieuwingen die invloed hebben op het zorgproces en daarmee op het werk van de helpende. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van de competentiegebieden met de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Per competentiegebied wordt de rol van de helpende weergegeven met bijbehorende competenties, inclusief kennis, vaardigheden en houding.

Klik hier om het geactualiseerde BCP van de Helpende in te zien.

 

 

Nieuws

13-01-2020

Met trots presenteert A+O VVT deze maand een geheel vernieuwde en gebruiksvriendelijke Arbocatalogus VVT. In deze versie worden teams én medewerkers met praktische tips gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met gezond en veilig werken.

07-11-2019

Van 2 tot en met 20 december 2019 kunnen zorg- en welzijnsorganisaties nieuwe subsidies aanvragen voor om- of bijscholing van medewerkers. Het ministerie van VWS stelt 130 miljoen euro beschikbaar voor dit vierde tijdvak van het SectorplanPlus.

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.