Beroepscompetentieprofiel Helpende herzien

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

De transitie in de zorg en de paradigmaverschuiving in de visie op zorg hebben geleid tot het opnieuw beoordelen van de werkzaamheden en positionering van het beroep Helpende.  BDM advies heeft het BCP, dat dateerde uit 2007 met een addendum ui t 2013, in opdracht van A+O VVT en in samenwerking met CINOP geactualiseerd. 

In de BCP’s komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk binnen de VVT-branche. Belangrijke vraag voor het BCP van de helpende is de vraag hoe de helpende wordt ingezet in de verschillende domeinen binnen de VVT en wat de medewerkers hiervoor nodig heeft aan kennis, vaardigheden en competenties. Door de ontwikkelingen in de zorg worden er andere eisen gesteld wat betreft de werkzaamheden en gevraagde competenties van de helpende dan voorheen. Zo wordt er steeds meer gewerkt met helpenden die bijscholing hebben gevolgd (de Helpende plus opleiding) en zijn er ook technologische vernieuwingen die invloed hebben op het zorgproces en daarmee op het werk van de helpende. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van de competentiegebieden met de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Per competentiegebied wordt de rol van de helpende weergegeven met bijbehorende competenties, inclusief kennis, vaardigheden en houding.

Klik hier om het geactualiseerde BCP van de Helpende in te zien.

 

 

Nieuws

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.

18-06-2020

Het RIVM heeft samen met sociale partners handreikingen samengesteld voor zorgprofessionals zodat zij veilig kunnen werken in verband met Covid-19. Deze handreikingen zijn speciaal voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zorg verlenen buiten het ziekenhuis. De handreikingen kun je gebruiken als leidraad in situaties waarin je niet goed kunt inschatten wat het besmettingsgevaar is.

21-04-2020

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.