Beroepscompetentieprofiel Helpende herzien

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

De transitie in de zorg en de paradigmaverschuiving in de visie op zorg hebben geleid tot het opnieuw beoordelen van de werkzaamheden en positionering van het beroep Helpende.  BDM advies heeft het BCP, dat dateerde uit 2007 met een addendum ui t 2013, in opdracht van A+O VVT en in samenwerking met CINOP geactualiseerd. 

In de BCP’s komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk binnen de VVT-branche. Belangrijke vraag voor het BCP van de helpende is de vraag hoe de helpende wordt ingezet in de verschillende domeinen binnen de VVT en wat de medewerkers hiervoor nodig heeft aan kennis, vaardigheden en competenties. Door de ontwikkelingen in de zorg worden er andere eisen gesteld wat betreft de werkzaamheden en gevraagde competenties van de helpende dan voorheen. Zo wordt er steeds meer gewerkt met helpenden die bijscholing hebben gevolgd (de Helpende plus opleiding) en zijn er ook technologische vernieuwingen die invloed hebben op het zorgproces en daarmee op het werk van de helpende. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van de competentiegebieden met de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Per competentiegebied wordt de rol van de helpende weergegeven met bijbehorende competenties, inclusief kennis, vaardigheden en houding.

Klik hier om het geactualiseerde BCP van de Helpende in te zien.

 

 

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.